۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن

شرح وظایف مدیر گروه

 • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضاء هیات علمی اعم از آموزشی ( نظری - عملی ) پژوهشی ، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضاء هیات علمی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تهیه برنامه اجرایی وظایف ؟آموزشی ، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه ها بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیمسال با خمکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس  دانشکده
 • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها ، تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
 • اهتمام جدی در بهبود کیفیت آموزش گروه
 • توجه ویژه به نظم و قانون گرائی در گروه و اجرای ضوابط آموزشی
 • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات ، پیشنهاد ها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا
 • ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضاء گروه
 • پیشنهاد نیاز های مالی گروه به رئیس دانشکده
 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها ، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به دانشکده
 • پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راسا" یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
 • ارزیابی کار ماهانه و سالانه اعضای گروه در سامانه شعاع و گزارش آن به رئیس دانشکده