۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
دکتر علی شریفی متخصص و جراح چشم ، فلوشیپ قرنیه دانشیار
دکتر عصت کرباسی متخصص و جراح  چشم، فلوشیپ استرابیسم استادیار
دکتر مجید شمس متخصص و جراح چشم ، فلوشیپ قرنیه استادیار  
دکتر داریوش ناصری متخصص و جراح چشم ، فلوشیپ شبکیه استادیار  
دکتر مهدی شریف زاده متخصص و جراح چشم ، فلوشیپ گلوکوم استادیار
دکتر مهلا شادروان متخصص و جراح چشم استادیار
دکتر انیس شمسی متخصص و جراح چشم استادیار
دکتر آرش دانش طلب متخصص و جراح چشم،فلوشیپ شکبیه استادیار